Svanen-märkning


Välkommen till din Svanenmärkta bostad

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Målet med märkningen är att minska den totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion.

Ett Svanenmärkt hem innebär att varje del i byggprocessen kontrolleras och stäms av mot de krav som Svanen ställer på energi, inomhusmiljö och material, samt att vi som bygger har genomfört nödvändiga kontroller och har den dokumentation som krävs. Svanenmärkningen är bra för miljön, klimatet och inte minst för dem som ska flytta in i våra bostäder. De här fördelarna innebär det att bo i ett Svanenmärkt hem från JM:

Hälsosam inomhusmiljö
Svanenmärkta byggnader säkerställer en hälsosam inomhusmiljö. Det betyder bland annat krav på ventilationen, dagsljus, fuktskydd och emissioner av skadliga kemikalier.

Krav på farliga ämnen
Svanen ställer stränga krav på miljö- och hälsofarliga ämnen i både byggnadsmaterial och kemiska byggprodukter. Det vill säga krav på allt från färger och tätningsmedel till byggskivor, isolering, ångspärr och golv. Detta innebär bl.a. att visa ämnen inte är tillåtna i en Svanenmärkt byggnad och att inre ytor som golv och väggar inte får innehålla PVC.

Certifierat trä från hållbara skogsbruk
I Svanenmärkta byggnader kommer träet i byggnadens konstruktioner från hållbart förvaltade skogar och är lagligt avverkat. Allt virke är certifierat och spårbart. Ett flertal hotade träslag är förbjudna att använda. Virke impregnerat med svamp- och bakteriedödande medel är inte tillåtet att använda.

Lägre energianvändning
Ett Svanenmärkt hem är energieffektivt, vilket märks på din elförbrukning och föreningens utgifter för värme- och vattenförbrukning. Det säkerställer dessutom låg klimatpåverkan under hela byggnadens livslängd. Alla bostäder har individuell mätning av varmvatten och värmeåtervinning på frånluften. Vitvarorna är energieffektiva, kranar och duscharmaturer är snålspolande. Dessutom ställer Svanen krav på drift‐ och skötselinstruktioner hos den aktör som sköter om huset.

Lättare för dig att leva miljösmart
I ett Svanenmärkt hem ska det vara lätt att källsortera avfall både inne och utanför bostaden. Flerbostadshus har dessutom ett miljörum för återvinning av fler material, ljuskällor, elektronik och batterier. Parkeringsplatserna är förberedda för installation av laddstolpar för elbil, var tionde parkeringsplats har laddstolpe redan vid inflyttningen. Cykelparkeringen är placerad under tak.

Certifikat